Politieke keuzes of we genoeg doen om armoede tegen te gaan.


Gemeentehuis Ridderkerk
Gemeentehuis Ridderkerk

De laatste weken lezen we berichten in de landelijke pers over armoede. Het risico om in een armoedeval terecht te komen is groot. Veel ZZP'ers hebben het zwaar en zien hun toekomst somber in.

We hebben Ridderkerkse politieke partijen gevraagd of we lokaal genoeg doen om hen te helpen.

Tot onze spijt hebben slechts drie politieke partijen gereageerd op ons verzoek.

Onderstaand leest u hun reactie.


Erna de Wolff
Erna de Wolff


Oplopende armoede in Ridderkerk is harde realiteit


 

Te veel mensen in Ridderkerk hebben niet genoeg geld om rond te komen. Armoede en schulden slurpen in deze huishoudens alle aandacht op. Daardoor neemt de kans op stress en psychische klachten flink toe. Door de coronacrisis zal deze groep alleen maar groeien. De ChristenUnie maakt zich zorgen en zet zich landelijk in voor een ambitieus schuldenbeleid. Maar ook lokaal moet er wat gebeuren. Omdat voorkomen beter is dan genezen moet wat de ChristenUnie betreft maximaal worden ingezet op preventie en vroegtijdige hulp.

-       Wij zijn voorstander van laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer op ontmoetingsplekken in wijken en op scholen.

-       Wij pleiten ervoor dat de gemeente met woningcorporaties en energieleveranciers afstemt dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld zodat bv. huisuitzettingen worden voorkomen.

-       Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit om een armoedeval te voorkomen. Wat ons betreft introduceren we daarvoor een nieuwe norm, in plaats van 110 of 120 procent van de bijstandsnorm, en onderzoeken we nieuwe maatregelen.

-       Ook zetten we ons in om de minimapas (Ridderkerkpas) verder te ontwikkelen. Afgelopen jaar is daar een nieuwe zwemregeling en het vergoeden van dierenartskosten bij gekomen.

-       Vorig jaar hebben we middels een motie aangedrongen op een sterkere koppeling tussen de schuldhulpverlening en de wijkteams. Door deze samenwerking kunnen cliënten met meerdere hulpvragen sneller geholpen worden

-       Nu er door corona meer mensen in de schulden raken moeten wij er alles aan doen om problematische schulden te voorkomen. Verleden jaar dienden wij een motie in om een actieplan op te stellen. Ook het opkopen van schulden van jongeren is hierin opgenomen.

-       De ChristenUnie denkt ook dat meer inzet van vrijwilligers helpt bij het bestrijden van schulden. Niet als vervanging van goed beleid maar als verrijking daarvan. Het werk van de Stichting Schuldhulpmaatje kan daarbij veel betekenen. We zien hierbij graag een proactieve houding van de gemeente in het actief verwijzen naar- én inzetten van hun expertise.

 

 

Is bovenstaande goed? Doen we genoeg? Dat is de vraag die het interkerkelijk diaconaal beraad ons stelde. En dat is best een lastige vraag. Wanneer ik ja zeg, laat ik al die mensen die nu diep in de schulden en wanhoop zitten in de steek. De stappen die we landelijk én plaatselijk nemen zijn echt (nog) niet voldoende om de problemen op te lossen. Wanneer ik nee zeg doe ik geen recht aan alle stappen die op dit moment worden genomen. De schuldenproblematiek is echt een ingewikkeld probleem en vraagt oplossingen op alle terreinen van het leven. Het is belangrijk dat we dat met elkaar erkennen en tegelijkertijd eraan werken dat zoveel mogelijk mensen schuldenvrij kunnen leven. 
Armoede is geen keuze

Iedereen is van waarde. In Ridderkerk hebben meer dan 1500 huishoudens een (te) laag inkomen. De helft heeft werk. Het hebben van een baan is dus geen garantie om armoede te voorkomen. Stress maakt ziek.

 

Geef kinderen kansen

Eén op de acht kinderen groeit op in een huishouden met een minimuminkomen, dat zijn meer dan 1000 Ridderkerkse kinderen. En neemt toe. 

Wil je dat deze kinderen zich minder zorgen maken en hen ruimte geven om te ontwikkelen, dan is goed onderwijs en voldoende stabiel inkomen voor hun ouders nodig. Het minimumloon en de uitkering moeten omhoog zoals Nibud en FNV aangeven.

 Sinds PvdA Ridderkerk geen deel meer uitmaakt van het college hebben de wethouders ervoor gekozen om het aantal betaalbare huurwoningen met 1700 te verminderen. Dat is door de provincie gestopt maar toen waren er al 1100 woningen minder. 

 

Schulden

Mensen verloren hun baan of uren. Ondernemers zagen hun omzet sterk teruglopen. Er zijn in Ridderkerk 1500 huishoudens met problematische schulden, dat zijn veelal middelbaar of hoog geschoolden, gezinnen en inwoners zonder uitkering. Een kleine schuld kan door incasso- en deurwaarderskosten snel oplopen. Daarom wil PvdA Ridderkerk een gemeentefonds dat de schuld in een beginstadium opkoopt zodat de schuldenaar alleen aan dat fonds hoeft terug te betalen. Dit jaar wordt een eerste stap gezet met een pilot ‘Opkopen schulden van Jongeren’.

De gemeente is betrokken en kan waar nodig hulp en begeleiding bieden. Bij voorkeur volgens de duurzame methode van Mobility Mentoring. Daarbij wordt een integraal plan gemaakt voor gestructureerde steun op de vijf levensgebieden: huisvesting, welbevinden, scholing, financiën en werk. 

 

Ridderkerkse kracht

Weinig mensen hebben nooit hulp nodig. In Ridderkerk mogen we ons gelukkig prijzen met veel inzet van vrijwilligers zoals van Facet, FoodCompany, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Kledingbank, Vluchtelingenwerk, Gilde, Present, Fietsenbank, (sport)verenigingen en kerken.

 

Daden spreken meer dan woorden

Bejegening, bereikbaarheid en vaste betrokken contactpersonen zijn aandachtspunten voor de gemeente. Ook aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen eerder en vaker worden toegekend bijvoorbeeld als iemand kiespijn heeft. 

In Ridderkerk komen ondernemers niet in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale belastingen. Er is geen steun voor ons voorstel om dit jaar minima kwijtschelding te geven, minima betalen hun deel inclusief de verhoging met 7,5%. Er was wel steun om te onderzoeken of kwijtschelding vanaf 2022 mogelijk is. 

 

Luisterend oor

De toeslagenaffaire laat zien hoe noodzakelijk een transparante overheid is die luistert naar inwoners. Handhaving is belangrijk maar mag niet doorslaan. Het gaat om de menselijke maat.  

Wij blijven pleiten voor een onafhankelijke lokale ombudsman die naast inwoners staat en hen door de gemeentelijke molen begeleidt.

 

Met elkaar zorgen we voor een sociale samenleving, veilig voor alle inwoners. 

 

Wij gaan graag met u in gesprek, mail naar fractie.ridderkerk@pvda.nl 

Vindt uw partij ook dat armoede op de loer ligt of zijn we die fase al voorbij?

Armoede is al veel langer een probleem in onze samenleving en ook in Ridderkerk. Niet voor niets zijn voedsel- en kleding banken en kringloopwinkels al vele jaren actief en helaas ook broodnodig, ook in Ridderkerk. Daar komt nog bij dat het wel in lijn der verwachting ligt dat de huidige corona crisis deze problematiek de komende periode eerder zal versterken dan afzwakken. Momenteel worden met behulp van grootschalige ondersteuning van de Rijksoverheid veel bedrijven overeind en mensen aan het werk gehouden. Tegelijkertijd zien we dat multinationals als Shell en Heineken nu al ontslag van duizenden mensen aankondigen om hun winsten op peil te houden. Het kan derhalve zomaar zo zijn dat qua economische gevolgen van de corona crisis het zwaarste nog moet komen. Met alle gevolgen van dien.

 

Wat moet er lokaal gebeuren wat het Rijk niet kan regelen?

Naast de maatregelen die de rijksoverheid neemt zijn ook lokaal al tal van maatregelen getroffen m.b.t. huur voor sportverenigingen en ondernemers, belastingen etc. etc. Veel van de maatregelen die gericht zijn op behoud van werkgelegenheid worden vanuit de Rijksoverheid initieert en gefinancierd. Maar als inwoners ondanks al die maatregelen toch met armoede te maken krijgen speelt de gemeente een belangrijke rol en zijn tal van regeling zoals onder anderen minimabeleid, schulddienstverlening en participatie ondersteuning laagdrempelig beschikbaar voor inwoners. 

 

Doen we genoeg? Wat moet er meer gebeuren dan we nu al doen?

Er wordt in Ridderkerk al heel veel gedaan. De gemeente kent een uitgebreid pakket aan voorzieningen voor mensen in armoede. En omdat persoonlijke omstandigheden altijd weer anders zijn wordt geprobeerd meer in gesprek te gaan met inwoners, waardoor ook mogelijkheden ontstaan voor maatwerk . Wat de SGP fractie betreft zou echter op bijvoorbeeld het onderwerp van de participatie (weer vinden van werk) veel steviger moeten worden ingezet en zouden ook betere resultaten moeten worden behaald. Juist betaald werk is een belangrijke manier om uit de armoede te komen. Naast een stukje bestaanszekerheid draag werk daarnaast ook bij aan een zingeving en  sociale interactie. Hierop zou veel sterker moeten worden ingezet en hier zou volgens de SGP veel meer resultaat behaald moeten kunnen worden. Zeker als we verwachten dat in de komende periode meer mensen hun baan gaan verliezen iets om nu al vast mee aan de slag te gaan.

 

Kees van der Duyn Schouten, fractievoorzitter