IDB-Nieuwsbrief 2019-4

Constantijn Rijsdijk, voorzitter IDB
Constantijn Rijsdijk, voorzitter IDB

Beste lezers,Het jaar 2019 loopt ten einde en 2020 is in aantocht. In alle kerken kwamen mensen bij elkaar om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Daar omheen werden verschillende activiteiten georganiseerd door sommige kerken zoals: kerstfeest in de buurt, lichtjesoptocht en natuurlijk de kerstpakketten actie van het IDB om vluchtelingen/statushouders, namens de Ridderkerkse kerken, te verrassen met een kerstpakket en hen goede kerstdagen te wensen.2019: Was een druk jaar voor het IDB. De samenleving is aan het veranderen mede als gevolg van het beleid van onze Overheid door meer verantwoordelijkheden te delegeren naar gemeenten. Die worden geacht de lokale samenlevingsproblematiek beter te kunnen aanpakken dan dat dit zou kunnen vanuit Den Haag. Gemeenten hebben het belang van hun burgers op het oog en hechten eraan om hen bij de beleidsvorming te betrekken. Ook van kerken wordt nadrukkelijk inzet gevraagd. In deze nieuwsbrief kunt u weer lezen waar we zoal bij betrokken zijn/raken.2020: Dit jaar zal, naar het zich laat aanzien, in het teken staan van de verdere ontwikkeling van ‘kerk in de buurt’, revitalisering van de relatie zorg en kerk, meedenken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het grote probleem van de eenzaamheid, de schuldenproblematiek, statushouders en het zoeken van samenwerkingsvormen met andere maatschappelijke organisaties. We blijven dit doen vanuit de vaste overtuiging dat het christelijk geloof ertoe doet. Ook de Ridderkerkse kerken staan in een lange traditie om een helper te zijn voor hen die geen helper hebben en het belang van barmhartigheid te blijven benadrukken waar dit nodig is. Namens het IDB mag ik u een gezegend 2020 wensen om tot zegen te zijn.

Nieuws uit de IDB-kerken


Christus is Koning: Nieuwe dominee is enthousiast van start gegaan, zondag 10 november een Johannes de Heer dienst gehad.

Herv. Gemeente Rijsoord: 24 december, Kerstavond met het koor van Jennifer van de Hoek. Aandacht voor elkaar: uitdelen van enveloppen met gedichten, kleine presentjes, boekjes etc. Worden uitgedeeld aan mensen of gezinnen die bemoediging kunnen gebruiken.

Maranatha: Lichtjestocht op Kerstavond gezamenlijk met de Kern en de Christus is Koning kerk. Open Doors dag geweest met indrukwekkende verhalen van christenen uit Iran en Syrië. Face2Faith voetbaltoernooi (kleine stichting voor hulp in Pakistan) Kerstpakkettenactie samen met de Sionskerk voor de Beverwaard.

Protestantse Gemeente Bolnes: Gaat samen met de Opstandingskerk, Christus is Koning en de Levensbron Kerk in Actie voor Oeganda organiseren.

Levensbron: Inzameling gehad voor Kerstpakkettenactie. Presentatie van het werk van de Hoop in Dordrecht gehad. 2020: 25-jarig kerkgebouw de Levensbron.

Elimkerk: Product van de maand voor de Voedselbank, Leanne Westerveld gaat samen met haar man voor de Mission Aviation Fellowship op missie.

Irenekerk: Producten ingezameld voor ‘Take care for your neighbor’ die in Lesbos en Samos actief is voor de vluchtelingen opvang aldaar. Leo Monster coördineert dat verder. In het voorjaar zal deze actie herhaald worden. Bonhoeffer project geweest.

Ichthus: 1 december afscheidsdienst ds. Lammers. En jong bezoekt oud waarbij jongeren uit de gemeente adressen van ouderen ontvangen die ze dan gaan bezoeken. Kerstfeest in de buurt wordt ook dit jaar weer georganiseerd.

Sionskerk: Groep jongeren naar Lesbos geweest om daar hulp te bieden. Kerstpakkettenactie voor de Beverwaard.

Eben Haëzer: Druk bezochte avond gehad op Hervormingsdag.

Een aantal jongeren sport met jongeren uit de Beverwaard via buurtsteunpunt Beverwaard. 24 december Kerstzangavond. Bijbelcursus met gemeenteleden voor geïnteresseerden (start januari).

Bethelkerk: Avond gehad waar een Albanese evangelist zijn ervaringen gedeeld heeft.

St Jorisparochie: Op 1 november lichtjesavond gehad op de begraafplaats. De gemeente Ridderkerk en de begraafplaats hebben de organisatie overgenomen. 40 dagen kalender is weer komende. Thema is: ‘Mens waar ben je’.


Gemeentelijk beleid statushouders

MorVeranderopgave Inburgering (‘VOI’)Onze Rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld de inburgering van asielzoekers sneller en efficiënter te laten verlopen. Zij wil naar ‘succesvolle inburgering waarbij maatwerk en snelheid centraal staan’. Per 1 januari 2021 moet de nieuwe Wet Inburgering in werking treden.Dat is wel nodig ook. De verantwoordelijk minister, minister W. Koolmees, schrijft op 2 juli 2018 aan de Tweede Kamer: “Te veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit is een onacceptabele uitkomst van het huidige inburgeringsstelsel. De aanpassingen van het stelsel, die in 2013 zijn doorgevoerd, waren bedoeld om het stelsel beter te laten presteren. Die belofte is niet waargemaakt. Er zijn te veel belemmeringen in het huidige stelsel om inburgering als start van participatie in de Nederlandse samenleving optimaal te benutten: het stelsel is te ingewikkeld en niet effectief. Het staat bovendien teveel op zichzelf, waardoor samenhang tussen inburgering en meedoen - in de samenleving en op de arbeidsmarkt - mist.”Daarom moet het roer om en belooft de minister in genoemde brief het gesprek te voeren met een breed scala aan stakeholders, al dan niet aan de overheid gerelateerde organisaties, om te komen tot een stelsel dat ‘robuust en adaptief is, en vooral: een stelsel dat werkt’.De aanpassingen van het stelsel, die in 2013 zijn doorgevoerd, waren bedoeld om het stelsel beter te laten presteren.Op 25 juni 2019 schrijft de minister de Tweede Kamer, verwijzend naar tussentijdse rapportages en overleg, dat de hoofdlijnen van het nieuwe inburgeringsstelsel gereed zijn en dat er een start is gemaakt met de nadere uitwerking hiervan. Met deze brief presenteert hij zijn conceptwetsvoorstel. Interessant is dat het concept ook ter consultatie aan de Nederlandse bevolking wordt voorgelegd. Iedereen wordt uitgenodigd, tot 7 augustus 2019, (digitaal) te reageren op dit concept. Per 1 januari 2021 moet de nieuwe Wet Inburgering van kracht zijn. Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt van toepassing op personen die op of na de dag van inwerkingtreding inburgeringsplichtig worden. Het wetsvoorstel heeft derhalve geen gevolgen voor personen die op dit moment al inburgeringsplichtig zijn.In het kader van dit artikel, voert het te ver om uitgebreid in te gaan op alle verandervoorstellen. Degene daarin is geïnteresseerd, vindt alle informatie op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/25/maatwerk-en-snelheid-centraal-in-nieuw-inburgeringsstelselHoewel nadrukkelijk wordt gesteld dat de wet geen nieuwe decentralisatie beoogd, is de essentie er van wel dat niet meer de asielzoeker zelf maar de gemeentelijke overheid verantwoordelijk wordt voor de inburgering. Door de regie bij de gemeenten te leggen, verwacht de minister op basis van een integrale aanpak voor alle levensterreinen een betere coördinatie en effectiviteit. Een van de uitgangspunten van het nieuwe beleid wordt begeleiding/intake vanaf de AZC-fase waarbij met de asielzoeker een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (‘PIP’) wordt opgesteld. Het PIP moet voorzien in heldere afspraken wat gemeente en asielzoeker van elkaar (mogen) verwachten en welke consequenties er zijn op niet-nakoming van die afspraken.In het algemeen ademt de wet de sfeer van het toegezegde ‘maatwerk’ (een vraaggerichte in plaats van een aanbod gestuurde aanpak, met aandacht voor de mogelijkheden èn onmogelijkheden van de individuele asielzoeker). Voor het PPVR is het daarom onbegrijpelijk dat (althans in dit conceptwetsvoorstel) er nauwelijks tot geen aandacht is voor de – naar onze mening absoluut onmisbare – betrokkenheid van vrijwilligers, als de ‘oliemannetjes’ in het hele inburgeringsproces (en lang daarna).Zoals bekend maakt het Platform Participatie Vluchtelingen Ridderkerk (PPVR), waarin ook een aantal statushouders actief meedoet, er werk van om niet òver maar mèt de asielzoekers/statushouders te spreken. Wij doen dat o.a. door het organiseren van statushouderbijeenkomsten, zoals op 6 juni jl. Maar ook beschikken we, dankzij input van de maatjes en buddy’s van de WG Vluchtelingen en ’t Gilde, over een schat aan actuele praktijkinformatie: informatie die wel wordt gedeeld met een maatje/buddy waarmee een vertrouwensband is opgebouwd maar niet met een al dan niet aan de overheid gerelateerde organisatie. Graag wil het PPVR deze kennis (uiteraard geanonimiseerd) beschikbaar stellen in het voortraject naar beleidsvorming door de gemeente Ridderkerk. Met de verantwoordelijk wethouder, de heer M. Japenga, is afgesproken dat we knelpunten en goede praktijkervaringen zullen communiceren en in regelmatig overleg met beleidsambtenaren actief meedenken ten aanzien van het voorgenomen beleid. Beoogd wordt een tweeledig doel: bestaande knelpunten nu al aanpakken en het Ridderkerks bestuur de middelen in handen geven om per 1 januari 2021 metterdaad een succesvolle inburgering op maat voor onze nieuwkomers mogelijk te maken.Dat de betrokkenheid van maatjes en buddy’s bij de inburgering – nu en in de toekomst - een van de speerpunten van het PPVR zal zijn, behoeft geen betoog.e

Gemeentelijk beleid statushouders

MorVeranderopgave Inburgering (‘VOI’)Onze Rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld de inburgering van asielzoekers sneller en efficiënter te laten verlopen. Zij wil naar ‘succesvolle inburgering waarbij maatwerk en snelheid centraal staan’. Per 1 januari 2021 moet de nieuwe Wet Inburgering in werking treden.Dat is wel nodig ook. De verantwoordelijk minister, minister W. Koolmees, schrijft op 2 juli 2018 aan de Tweede Kamer: “Te veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit is een onacceptabele uitkomst van het huidige inburgeringsstelsel. De aanpassingen van het stelsel, die in 2013 zijn doorgevoerd, waren bedoeld om het stelsel beter te laten presteren. Die belofte is niet waargemaakt. Er zijn te veel belemmeringen in het huidige stelsel om inburgering als start van participatie in de Nederlandse samenleving optimaal te benutten: het stelsel is te ingewikkeld en niet effectief. Het staat bovendien teveel op zichzelf, waardoor samenhang tussen inburgering en meedoen - in de samenleving en op de arbeidsmarkt - mist.”Daarom moet het roer om en belooft de minister in genoemde brief het gesprek te voeren met een breed scala aan stakeholders, al dan niet aan de overheid gerelateerde organisaties, om te komen tot een stelsel dat ‘robuust en adaptief is, en vooral: een stelsel dat werkt’.De aanpassingen van het stelsel, die in 2013 zijn doorgevoerd, waren bedoeld om het stelsel beter te laten presteren.Op 25 juni 2019 schrijft de minister de Tweede Kamer, verwijzend naar tussentijdse rapportages en overleg, dat de hoofdlijnen van het nieuwe inburgeringsstelsel gereed zijn en dat er een start is gemaakt met de nadere uitwerking hiervan. Met deze brief presenteert hij zijn conceptwetsvoorstel. Interessant is dat het concept ook ter consultatie aan de Nederlandse bevolking wordt voorgelegd. Iedereen wordt uitgenodigd, tot 7 augustus 2019, (digitaal) te reageren op dit concept. Per 1 januari 2021 moet de nieuwe Wet Inburgering van kracht zijn. Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt van toepassing op personen die op of na de dag van inwerkingtreding inburgeringsplichtig worden. Het wetsvoorstel heeft derhalve geen gevolgen voor personen die op dit moment al inburgeringsplichtig zijn.In het kader van dit artikel, voert het te ver om uitgebreid in te gaan op alle verandervoorstellen. Degene daarin is geïnteresseerd, vindt alle informatie op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/25/maatwerk-en-snelheid-centraal-in-nieuw-inburgeringsstelselHoewel nadrukkelijk wordt gesteld dat de wet geen nieuwe decentralisatie beoogd, is de essentie er van wel dat niet meer de asielzoeker zelf maar de gemeentelijke overheid verantwoordelijk wordt voor de inburgering. Door de regie bij de gemeenten te leggen, verwacht de minister op basis van een integrale aanpak voor alle levensterreinen een betere coördinatie en effectiviteit. Een van de uitgangspunten van het nieuwe beleid wordt begeleiding/intake vanaf de AZC-fase waarbij met de asielzoeker een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (‘PIP’) wordt opgesteld. Het PIP moet voorzien in heldere afspraken wat gemeente en asielzoeker van elkaar (mogen) verwachten en welke consequenties er zijn op niet-nakoming van die afspraken.In het algemeen ademt de wet de sfeer van het toegezegde ‘maatwerk’ (een vraaggerichte in plaats van een aanbod gestuurde aanpak, met aandacht voor de mogelijkheden èn onmogelijkheden van de individuele asielzoeker). Voor het PPVR is het daarom onbegrijpelijk dat (althans in dit conceptwetsvoorstel) er nauwelijks tot geen aandacht is voor de – naar onze mening absoluut onmisbare – betrokkenheid van vrijwilligers, als de ‘oliemannetjes’ in het hele inburgeringsproces (en lang daarna).Zoals bekend maakt het Platform Participatie Vluchtelingen Ridderkerk (PPVR), waarin ook een aantal statushouders actief meedoet, er werk van om niet òver maar mèt de asielzoekers/statushouders te spreken. Wij doen dat o.a. door het organiseren van statushouderbijeenkomsten, zoals op 6 juni jl. Maar ook beschikken we, dankzij input van de maatjes en buddy’s van de WG Vluchtelingen en ’t Gilde, over een schat aan actuele praktijkinformatie: informatie die wel wordt gedeeld met een maatje/buddy waarmee een vertrouwensband is opgebouwd maar niet met een al dan niet aan de overheid gerelateerde organisatie. Graag wil het PPVR deze kennis (uiteraard geanonimiseerd) beschikbaar stellen in het voortraject naar beleidsvorming door de gemeente Ridderkerk. Met de verantwoordelijk wethouder, de heer M. Japenga, is afgesproken dat we knelpunten en goede praktijkervaringen zullen communiceren en in regelmatig overleg met beleidsambtenaren actief meedenken ten aanzien van het voorgenomen beleid. Beoogd wordt een tweeledig doel: bestaande knelpunten nu al aanpakken en het Ridderkerks bestuur de middelen in handen geven om per 1 januari 2021 metterdaad een succesvolle inburgering op maat voor onze nieuwkomers mogelijk te maken.Dat de betrokkenheid van maatjes en buddy’s bij de inburgering – nu en in de toekomst - een van de speerpunten van het PPVR zal zijn, behoeft geen betoog.e