ANBI-gegevens

ANBI gegevens Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken:

 

 1. De stichting is opgericht op 25 juni 2019
  RSIN/Fiscaal nummer: 86
  0183579
  KvKnummer: 
  75202522
 2. Voorzitter: C. J. Rijsdijk
 3. Secretariaat: J. T. Baan
 4. BestuurslidM. Verwijs
 5. Penningmeester: A. Louter
 6. Contactgegevens stichting
  1. Hollandsestraat 3
  2. 2983 TE Ridderkerk
  3. Internet: idbridderkerk.nl
  4. Email: idb.ridderkerk@gmail.com

 

Beloningsbeleid

De bestuurders, oprichters of  anderen die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben, ontvangen GEEN beloning.

 

Doelstelling

Vanuit de opdracht van het Evangelie van Jezus Christus in te zetten voor hulpverlening door of namens christelijke kerken ten behoeve van mensen die op hulp zijn aangewezen bij het zelfstandig en volwaardig functioneren in de maatschappij, en zo te bouwen aan een rechtvaardige samenleving in het algemeen.

 

De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door:

 1. Het initiëren van projectengericht op de uitvoering van bovengenoemde opdracht tot hulpverlening;
 2. Het voorlichten, vormen en toerusten van mensen en instellingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor hun samenleving;
 3. Het stimuleren, activeren en ondersteunen in de bewustwording van mensen en instellingen, aanvaarding en uitvoering van de  bovengenoemde opdracht tot hulpverlening;  
 4. Het vertegenwoordigen van de aangesloten christelijke kerken in het  intern en onderling overleg van kerkelijke en nietkerkelijke organen en  samenwerkingsverbanden, waar dit het doel van de stichting raakt;  
 5. Het vormgeven aan de maatschappelijke presentie van de participanten  in de samenleving;  
 6. Het fungeren als een centraal adres en als serviceinstelling voor de  participanten waar het de uitvoering van de bovengenoemde opdracht  betreft;  
 7. Het opbouwen van en zich inzetten voor een goede relatie met instanties  en organen die zich op het terrein van de stichting bewegen;  
 8. Het ondersteunen van diaconieën en diaconale werkgroepen in de  breedste zin van het woord;  
 9. Alle andere wettige middelen.

 


De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:  

 1. Het houden van bijeenkomsten;  
 2. Het geven van voorlichting en het uitgeven van brochures;  
 3. Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met  derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.  
 4. Alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;  

 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk NIET ten doel.

De stichting heeft NIET ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichters en / of bestuurders of aan anderen die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

 

Financiële verantwoording en jaarverslag

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. In het voorjaar van het daaropvolgende jaar wordt het financieel verslag over het afgelopen boekjaar op deze pagina gepubliceerd.

 

Donaties

Donaties kunnen worden gestort op rekening NL73 RABO 0351 3139 23 ten name van 'Stichting Diakonale Projecten Ridderkerkse Kerken'

 

 

Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Beleidsplan

Het beleidsplan 2019-2023 vindt u op de volgende locatie: (klik hier)