IDB beleidsplan 2022-2025 Richtingwijzer voor de komende jaren

Richtingwijzer voor de komende jarenIn dit beleidsplan komen samen de inzichten en ervaringen van Ridderkerkse diaconieën en onze maatschappelijke partners in Ridderkerk. De evaluatie van de afgelopen beleidsperiode leverde twee belangrijke aanwijzingen op. De eerste is de wens op om voor de komende jaren beleid zoveel mogelijk te vertalen in concrete activiteiten en de tweede ga niet iets doen wat er al is.

De diaconieën formuleerden hun inzichten door het invullen van een enquête over maatschappelijke noden in Ridderkerk.

We organiseerden twee brainstormsessies met Ridderkerkse maatschappelijke partners over de vraag welke leemtes zij zien in het sociaal maatschappelijk aanbod.

Beide inzichten komen heel concreet samen in de activiteiten waarmee het IDB namens de diaconieën zichtbaar wil zijn in de samenleving.

 

Social Store

Kort en krachtig, Social Store:

·      is er voor praktische support aan Ridderkerkers

·      geeft ruimte aan en werkt samen met initiatieven en organisaties die zich inzetten voor Ridderkerkers die praktische support behoeven

De praktische support bestaat uit een aantal onderdelen. De eerste is het inrichten van een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten. De tweede is het houden van spreekuren voor mensen met hulpvragen in het Nederlands en voor mensen die de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn. Dit laatste doen we samen met de Stichting Multicultureel Ridderkerk, de Stichting Eritreeërs Ridderkerk en de Afghaans Culturele Vereniging. De derde is ondersteuning als er tekorten zijn in het boodschappenmandje omdat het inkomen niet meer toereikend is of er door omstandigheden geen eten meer is. We hebben hiervoor noodpakketten in voorraad.

 

De geplande start van Social Store is begin 2023 op onze nieuwe locatie Sportlaan 8.  Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen? Kijk dan regelmatig op www.social-store.nl

 

Bevorderen samenwerking

In Ridderkerk dragen verschillende maatschappelijke organisaties en initiatieven bij om mensen te helpen die te maken krijgen met sociaal maatschappelijke problematiek. Uit de brainstormsessie bleek dat er behoefte is aan jaarlijks overleg en afstemming. Het IDB neemt de handschoen op om dit overleg op te starten en te faciliteren, niet alleen in overleggen maar ook door partnerships in activiteiten.

 

PR en bewustwording

De komende jaren wil het IDB de leden van de kerken meer kennis laten maken met de activiteiten van het IDB. De IDB-Nieuwsbrief en de website bereiken slechts een beperkt aantal leden. We willen de komende jaren het lezersbereik vergroten en achtergrond artikelen toevoegen om de bewustwording te vergroten.

 

Kerk en Zorg

De zorg voor mensen om goede voorzieningen te creëren voor mensen die dat nodig hebben omdat ze leven aan de randen van onze samenleving of niet meer kunnen voorzien in zorg aan lijf en leden.

 

Het IDB wil zich de komende jaren inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen die dak/thuisloos worden door bijvoorbeeld partnerproblemen of eigen keus.

 

Ridderkerk ontbeert een tussenvoorziening tussen ziekenhuis en terugkeer naar de eigen woning. Die is nodig voor iedereen die niet kan terugvallen op een eigen netwerk van familie, buren, vrienden of kennissen omdat zelfstandig wonen nog niet gaat. In een tussenvoorziening wordt voor je gewassen en gekookt en is er tijd voor een gezellig praatje. Medische handelingen worden niet verricht, maar als het nodig is wordt de thuiszorg ingeschakeld.

Er is ook plaats voor jouw mantelzorger als die zelf een keertje in de lappenmand zit of op vakantie gaat.

 

 

Het realiseren van deze voorzieningen is een meerjarenproject waarvoor het IDB zich wil inzetten om hiervoor draagvlak te creëren.